Sopimusehdot

TÄRKEÄÄ - LUE TARKKAAN:

Tämä on oikeudellisesti sitova käyttöoikeussopimus rekisteröidyn yhtiön tai elinkeinonharjoittajan ("Asiakas") ja LogiSystems Oy:n ("Palvelun tuottaja") - yhdessä "Sopijapuolet" - välillä.

Valitsemalla "Testaa Palvelua" tai "Tilaa Palvelu" Asiakas sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Palvelua ei myydä, vaan siihen myönnetään ainoastaan käyttöoikeus eli lisenssi. Palvelu on suunniteltu käyttötarkoitukseltaan yleiseksi ja se tarjotaan yleisesti soveltuvana, ei kenenkään käyttäjän erityiseen tarkoitukseen. Asiakas ei saa käyttää palvelua ilman, että hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja.

1. SOPIMUKSEN KOHDE

Polttoainelisä.fi-palvelu, jota käytetään tietoverkkojen välityksellä.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Asiakas: Täydentää tietonsa erilliselle lomakkeelle.
Palvelun tuottaja: LogiSystems Oy
Y-tunnus: 1591886-9 Alv.rek
Palvelun tuottajan osoite: Tennbyntie 10, FI - 21600 Parainen

3. OHJELMISTOPALVELU

3.1 Toimituksen kohteena oleva ohjelmistopalvelu

Polttoainelisä.fi-palvelussa Asiakas voi luoda ja ylläpitää polttoaineen muutoksien seurantaan liittyviä profiileja omille asiakkailleen tai kumppaneilleen. Profiileihin tallennettuja arvoja verrataan yleisesti saatavilla olevaan ja julkaistuun hintaseurantaan.

Polttoainelisä.fi-palvelussa on erilaisia käyttötasoja: "Testi", "Mini", "Medium" ja "Maksi". Käyttötaso määrittelee käytettävissä olevat ominaisuudet sekä hinnat. Asiakas voi tutustua vaihtoehtoihin sivulla "Palvelu".

3.2 Tietoturva, henkilötietojen käsittely ja varmuuskopiointi

Asiakkaan aineisto tarkoittaa asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten Palvelun tuottajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa. Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelun tuottajalla on oikeus käyttää asiakkaan aineistoa vain sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas vastaa asiakkaan aineistosta ja siitä, ettei asiakkaan aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Palvelun tuottaja luovuttaa asiakkaan aineiston asiakkaalle 30 päivän kuluessa asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaan aineisto luovutetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Palvelun tuottajalla on oikeus veloittaa tietojen keräämisestä, käsittelystä ja luovuttamisesta yleisten veloitusperusteiden mukaisesti. Palvelun tuottajan velvollisuus säilyttää asiakkaan aineistoa päättyy 60 päivän kuluttua sopimuksen päättymisestä, jonka jälkeen Palvelun tuottajalla on velvollisuus kustannuksellaan tuhota asiakkaan aineisto, ellei asiakas ole pyytänyt asiakkaan aineiston palauttamista. Palvelun tuottajalla on kuitenkin oikeus tuhota tai säilyttää asiakkaan aineistoa siltä osin, kuin Palvelun tuottaja on tähän velvollinen lain tai viranomaismääräyksen perusteella.


Sopijapuolen ja sen alihankkijoiden on huolehdittava tietoturvallisuudesta, yksityisyyden suojasta henkilötietoja käsiteltäessä ja varmuuskopioinnista noudattamalla kohtien 3.2.1 - 3.2.3. mukaisia ehtoja.


3.2.1 Sopijapuolen on huolehdittava, että sen vastuulla sopimuksen mukaan oleva osa toimituksen kohteesta ja sopijapuolen omasta ympäristöstä, kuten sopijapuolen vastuulla olevat laitteet, palvelutuotannon tilat ja toimitilat, on sopijapuolen noudattamien ja asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen mukaisesti suojattu tietoturvariskejä vastaan ja että suojaukseen ja tiedonvarmistukseen liittyviä menettelyjä noudatetaan.

3.2.2 Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kyseiset henkilötiedot Palvelun tuottajalle sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

3.2.3 Sopijapuolet vastaavat omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta sekä niiden toimivuuden tarkastamisesta.


Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti ja eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Palvelun tuottajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä.

Asiakkaan vastuu käyttäjiensä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä lakkaa, kun Palvelun tuottaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai Palvelun tuottaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön.

4. PALVELUTASOT

4.1 Palvelutaso

Palvelun tuottajalla on oikeus keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottaminen kohtuulliseksi ajaksi maanantaista perjantaihin kello 18.00 - 8.00, lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä, jos se on tarpeen ohjelmistopalvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden vuoksi eikä asennusta, muutosta tai huoltoa voida kohtuullisin kustannuksin toteuttaa ilman ohjelmistopalvelun tuottamisen keskeyttämistä. Jos Palvelun tuottaja keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottamisen tässä kohdassa mainitusta syystä, Palvelun tuottajan on

  • ilmoitettava ohjelmistopalvelun keskeyttämisestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen
  • pyrittävä siihen, että keskeytyksestä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi
  • asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta hyvitettävä keskeytyksestä asiakkaalle aiheutunut palvelutason alitus sopimuksen mukaisesti
4.2 Asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteet

Palvelun tuottajalla on oikeus keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden taikka ohjelmistopalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos Palvelun tuottaja keskeyttää ohjelmistopalvelun tuottamisen tässä kohdassa mainitusta syystä, Palvelun tuottaja ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Palvelun tuottaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta.

5. HINNAT JA MAKSUEHDOT

5.1 Toistuvaismaksut ja niihin sisältyvät palvelut

Hinnat ja maksuehdot on esitetty kohdassa "Palvelu". Hinnasto julkaistaan euroissa ja laskutusvaluutta on euro. Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa tuotteen tai palvelun toistuvaismaksua ilmoittamalla muutoksesta ja muutoksen perusteista asiakkaalle kirjallisesti vähintään 90 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa kyseinen sopimus samanaikaisesti myös sellaisten muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita asiakas ei voi edellä mainitun irtisanomisen johdosta olennaisilta osin enää käyttää hyödykseen. Hinnanmuutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin.

Hintoihin sisältyvät sopimuksen allekirjoituspäivänä voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Jos viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen takia, hinnat muuttuvat vastaavasti.

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Määräajaksi sovittu ohjelmistopalvelua koskeva sopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan kuluttua umpeen.

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa päättymään asiakkaan puolelta 3 kuukauden ja Palvelun tuottajan puolelta 6 kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

Jos asiakas on maksanut tiettyä ajanjaksoa koskevan palvelumaksun etukäteen ja sopimus päättyy ennenaikaisesti muusta kuin asiakkaasta johtuvasta syystä, asiakkaalla on oikeus saada palautuksena toteutumatta jäävää ajanjaksoa vastaava hyvitys etukäteen suorittamastaan palvelumaksusta.

Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana sopimus on irtisanottu.

Mikäli asiakas jättää suorittamatta tähän sopimukseen perustuvan maksun eikä saamastaan maksukehoituksesta huolimatta suorita maksua 10 päivän kuluessa huomautuksen päiväyksestä, on Palvelun tuottajalla oikeus keskyttää palvelu siihen saakka, kunnes maksu on suoritettu. Mikäli maksun suoritus viivästyy edellä mainitusta maksukehoituksesta yli 30 pv, todetaan Asiakkaan rikkoneen sopimusta olennaisesti ja sopimus päättyy.

7. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ

Sopimuksen päättyessä Palvelun tuottajalla on velvollisuus kohtuudella myötävaikuttaa ohjelmistopalvelun toimituksen siirtoon toiselle Palvelun tuottajalle. Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, myötävaikutusvelvollisuus päättyy, kun 3 kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä. Palvelun tuottajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyvissä palveluissa noudatetaan sovittuja veloitusperusteita.

Palvelun tuottajalla ei ole myötävaikutusvelvollisuutta, jos sopimus päättyy asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Palvelun tuottajalla on kuitenkin kohdassa myötävaikutusvelvollisuus myös edellä mainitussa tilanteessa, jos asiakas suorittaa erääntyneet maksunsa Palvelun tuottajalle ja asettaa hyväksyttävän vakuuden tulevien maksujen suorittamisesta.

8. KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

Sopimukseen perustuva sopijapuolen vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 20 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava tuote tai palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla. Jos sopijapuolella on velvollisuus suorittaa viivästys-, palvelutaso- tai muuta sopimussakkoa tai hyvitystä, sopijapuolella on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kuin vahingon määrä ylittää viivästys-, palvelutaso- tai muun sopimussakon tai hyvityksen.

Sopijapuoli ei vastaa välillisestä vahingosta. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

9. MUUT OIKEUDET JA RAJOITUKSET

LogiSystems Oy ei vastaa kolmannen osapuolen (Tilastokeskus) hintatietojen oikeellisuudesta eikä tietojen tuottamiseen mahdollisesti liittyvistä katkoksista.

Asiakas ei saa vuokrata eikä lainata tätä Sovellusta edelleen.

LogiSystems Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä Käyttöoikeussopimuksessa.